تعدادی همکار خانم

کرمان

به تعدادی همکار خانم جهت کار در شیرینی سرا نیازمندیم. سه راه شمال جنوبی خ چمران نبش چمران 7 شیرینی سرای خانواده_32250402-09131408319

به تعدادی همکار خانم جهت کار در شیرینی سرا نیازمندیم. سه راه شمال جنوبی خ چمران نبش چمران 7 شیرینی سرای خانواده_32250402-09131408319