استخدام نیروی تاسیساتی و کارگر ساده

کرمان

تعدادی نیروی تاسیساتی و کارگر ساده با حقوق ثابت و بیم

تعدادی نیروی تاسیساتی و کارگر ساده با حقوق ثابت و بیم
با حقوق ثابت و بیمه