استخدام پرستار و ماما و نیروی خانم

کرمان

3 نفر پرستار یا مام جهت همکاری در مطب با حقوق مکفی و یک نیروی خانم جهت امور دفتری

ساعت تماس 9 الی 12:30 و 16:30 الی 20:30

32473412

3 نفر پرستار یا مام جهت همکاری در مطب با حقوق مکفی و یک نیروی خانم جهت امور دفتری

ساعت تماس 9 الی 12:30 و 16:30 الی 20:30

32473412