مجموعه غذایی کژوال - خانم و آقا

کرمان

مجموعه غذایی کژوال تعدادی نیروی خانم و آقا جهت کار در رستوران ایتالیایی

*نیروی آشپزخانه

*سالن دار

*مهماندار

*صندوقدار

خیابان بهمنیار، زهزه کرمانی، بین ک1و2

مجموعه غذایی کژوال تعدادی نیروی خانم و آقا جهت کار در رستوران ایتالیایی

*نیروی آشپزخانه

*سالن دار

*مهماندار

*صندوقدار

خیابان بهمنیار، زهزه کرمانی، بین ک1و2