2 نفر کارگر جهت کار در رختشویی

کرمان

2 نفر کارگر با حقوق مناسب جهت کار در خشکشویی

2 نفر کارگر با حقوق مناسب جهت کار در خشکشویی