نیروی فعال خانم و آقا جهتر پیتزا و ساندویچ

کرمان

به تعدادی نیروی فعال خانم و آقا جهت کار در پیتزا و ساندویچ با حقوق و مزایا فوق العاده عالی نیازمندیم.

به تعدادی نیروی فعال خانم و آقا جهت کار در پیتزا و ساندویچ با حقوق و مزایا فوق العاده عالی نیازمندیم.