نیروی خدماتی خانم

کرمان

نیروی خدماتی خانم حداقل سن بین 30 تا 40 سال

بلوار جمهوری، کوچه25، درمانگاه شهید رحیمی

مراجعه حضوری الزامیست

نیروی خدماتی خانم حداقل سن بین 30 تا 40 سال

بلوار جمهوری، کوچه25، درمانگاه شهید رحیمی

مراجعه حضوری الزامیست