مس سر چشمه

همه شهرها

کارشناس برق قدرت پروژه

حداقل 5 سال تجربه و بومی

محل کار مجتمع مس سرچشمه

آدرس سایت: www.irantablo.com
ایمیل: CV@irantablo.com

کارشناس برق قدرت پروژه

حداقل 5 سال تجربه و بومی

محل کار مجتمع مس سرچشمه

آدرس سایت: www.irantablo.com
ایمیل: CV@irantablo.com

برچسب ها

مسسرچشمه