استخدام در شرکت راهسازی و ساختمانی

کل استان

آگهی استخدام

یک شرکت راهسازی و ساختمانی معتبر در شهرستان کرمان در نظر دارد از میان افراد واجد شرایط ذیل، پس از مصاحبه حضوری جهت تصدّی کارشناس HSE و افسر ایمنی تعدادی را استخدام نماید.

  1. سابقه کار: حداقل 2 سال
  2. رشته تحصیلی: ترجیحاً مرتبط (بهداشت حرفه­ای، HSE )
  3. مقطع تحصیلی: کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد.

از متقاضیان تقاضا می­شود از طریق آدرس ایمیل resume.company94@gmail.com نسبت به ارسال رزومه خود اقدام نمایند.

آگهی استخدام

یک شرکت راهسازی و ساختمانی معتبر در شهرستان کرمان در نظر دارد از میان افراد واجد شرایط ذیل، پس از مصاحبه حضوری جهت تصدّی کارشناس HSE و افسر ایمنی تعدادی را استخدام نماید.

  1. سابقه کار: حداقل 2 سال
  2. رشته تحصیلی: ترجیحاً مرتبط (بهداشت حرفه­ای، HSE )
  3. مقطع تحصیلی: کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد.

از متقاضیان تقاضا می­شود از طریق آدرس ایمیل resume.company94@gmail.com نسبت به ارسال رزومه خود اقدام نمایند.