استخدام در انتشارات دانشگاه

کرمان

به چند نفر نیروی خانم مسلط به کامپیوتر و دستگاه کپی برای کار در انتشارات دانشگاه نیازمندیم

تلفن تماس: 09037305366 – 09131788140

به چند نفر نیروی خانم مسلط به کامپیوتر و دستگاه کپی برای کار در انتشارات دانشگاه نیازمندیم

تلفن تماس: 09037305366 – 09131788140