استخدام در شرکت تصفیه آب جنوب

کرمان

استخدام

شرکت تصفیه آب جنوب جهت تکمیل کادر دفتری خود از بین بانوان واجد شرایط دعوت به همکاری مینماید

حقوق ثابت+پاداش+بیمه

09136211201 – 32235055

استخدام

شرکت تصفیه آب جنوب جهت تکمیل کادر دفتری خود از بین بانوان واجد شرایط دعوت به همکاری مینماید

حقوق ثابت+پاداش+بیمه

09136211201 – 32235055