استخدام منشی خانم

کرمان

از یک منشی خانم جهت کار در کارگاه ضایعات با ساعت کاری 30/7 صبح الی 17:30 با حقوق ماهیانه 750 هزار تومان دعوت به همکاری می شود (روبروی گمرک جنب معاینه فنی)

09132477446

از یک منشی خانم جهت کار در کارگاه ضایعات با ساعت کاری 30/7 صبح الی 17:30 با حقوق ماهیانه 750 هزار تومان دعوت به همکاری می شود (روبروی گمرک جنب معاینه فنی)

09132477446