استخدام در شرکتی خصوصی

کرمان

استخدام نیرو

با حقوق حداقل ماهیانه 000/000/1 تومان

برقکار اتومبیل 2 نفر

مکانیک اتومبیل 3 نفر

تعمیرکار کولر اتومبیل 5 نفر

تعمیرکار یخچال 3 نفر

دیپلم و فوق دیپلم و تأسیسات 3 نفر

کارگر فنی 7 نفر

کمک تعمیرکار (نوجوان) 5 نفر

حسابدار با تجربه آشنا به نرم افزار صبا (خانم) 2 نفر

09133977747-    2-33322111

استخدام نیرو

با حقوق حداقل ماهیانه 000/000/1 تومان

برقکار اتومبیل 2 نفر

مکانیک اتومبیل 3 نفر

تعمیرکار کولر اتومبیل 5 نفر

تعمیرکار یخچال 3 نفر

دیپلم و فوق دیپلم و تأسیسات 3 نفر

کارگر فنی 7 نفر

کمک تعمیرکار (نوجوان) 5 نفر

حسابدار با تجربه آشنا به نرم افزار صبا (خانم) 2 نفر

09133977747-    2-33322111