استخدام کارمند دفتری خانم

کرمان

به یک همکار خانم با مدرک لیسانس و مجرد جهت انجام امور دفتری در یک شرکت پیمانکاری نیازمندیم

ساعت تماس: 8 الی 14

شماره تماس: 42283650

به یک همکار خانم با مدرک لیسانس و مجرد جهت انجام امور دفتری در یک شرکت پیمانکاری نیازمندیم

ساعت تماس: 8 الی 14

شماره تماس: 42283650