استخدام منشی

کرمان

از یک منشی در دفتر فنی – مهندسی مسلط به نرم افزار های طراحی داخلی دعوت به همکاری می شود

09014708110

09223987806

از یک منشی در دفتر فنی – مهندسی مسلط به نرم افزار های طراحی داخلی دعوت به همکاری می شود

09014708110

09223987806

برچسب ها

استخداممنشی