استخدام در شرکت خصوصی

کرمان

به یک نفر خانم کارشناس تغذیه و بهداشت و یک نفر خانم کارشناس it و یک نفر خانم کارشناس علوم ارتباطات و کارشناس فیزیک نیازمندیم

بلوار صفار زاده خیابان امام حسین مدرسه موعود

به یک نفر خانم کارشناس تغذیه و بهداشت و یک نفر خانم کارشناس it و یک نفر خانم کارشناس علوم ارتباطات و کارشناس فیزیک نیازمندیم

بلوار صفار زاده خیابان امام حسین مدرسه موعود