کارگر خانم جهت کار در کارگاه ضایعات

سیرجان

از یک نفر کارگر خانم جهت کار در کارگاه ضایعات با حقوق ماهیانه 600هزار تومان و ساعت 7 الی 17 دعوت به همکاری می شود 09133477436

از یک نفر کارگر خانم جهت کار در کارگاه ضایعات با حقوق ماهیانه 600هزار تومان و ساعت 7 الی 17 دعوت به همکاری می شود 09133477436