استخدام در چند ردیف شغلی

کرمان

نیروی کار mdf

کارگر ساده 3 نفر

برشکار و مونتاژ کار 3 نفر

نصاب حرفه ای 2 نفر

منشی خانم 1 نفر

09132969912

نیروی کار mdf

کارگر ساده 3 نفر

برشکار و مونتاژ کار 3 نفر

نصاب حرفه ای 2 نفر

منشی خانم 1 نفر

09132969912