فروشنده خانم و همکار آقا

کرمان

فروشنده خانم آشنا به حسابداری و یک نفر آقا جهت کار در فروشگاه جهیزیه الهه واقع در خیابان امام

فروشنده خانم آشنا به حسابداری و یک نفر آقا جهت کار در فروشگاه جهیزیه الهه واقع در خیابان امام