استخدام نقشه بردار

کرمان

نقشه بردار با سابقه حداقل 6 سال در پروژه های راهسازی و مسلط به نرم افزار نقشه برداری

رزومه خود را تلگرام کنید

 

نقشه بردار با سابقه حداقل 6 سال در پروژه های راهسازی و مسلط به نرم افزار نقشه برداری

رزومه خود را تلگرام کنید