1396/01/04  مس سر چشمه

  همه شهرها

کارشناس برق قدرت – پروژهحداقل 5 سال تجربه و بومیمحل کار مجتمع مس سرچشمهآدرس سایت: www.irantablo.comایمیل: CV@irantablo.com

1395/11/10  استخدام در شرکت آسان پرداخت پرشین

  کل استان

شرکت آسان پرداخت پرشین (نمایندگی داده اکسون کویر) قصد جذب نیرو در زمینه نصب و پشتیبانی دستگاه کارتخوان فروشگاهی در شهرها به شرح ذیل را دارد (حداقل مدرک تحصیلی دیپلم)